Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

Иновативните методи на обучение в ЧСУ „Юрий Гагарин“ включват преструктуриране на съществуващите модели, форми и методи за организация на учебния процес с осъзнаване на системата за неговото управление и реализация. Резултатът от това е не само ново качество на усвояването на материала, но и формиране на адаптивна, творчески мислеща личност, способна да се самообучава, да мисли самостоятелно, да генерира нови идеи и да създава качествено нови продукти.

Компонентите на това преструктуриране включват:

🔹 Личността на учителя – тя се превръща от „възпитател” в равностоен партньор в учебния процес, който спомага за формирането и развитието на личността на ученика.

🔹 Промяна на процеса на учене – премахване на рутинното запаметяване и възпроизвеждане на информация, и преход към гъвкаво познание и творческа интерпретация.

🔹 Личността на ученика и неговата социална същност – от една страна се отчитат индивидуалните особености и мотивация на детето, от друга се налагат груповите форми на взаимодействие и координация.

🔹 Премахване на преобладаващо потискащата роля на оценките – оценката трябва да е мотиватор, двигател на творческия интерес и любопитство, и критерий за положените усилия.

По този начин иновативните методи на обучение взаимодействат по нов начин между участниците в образователния и възпитателния процес, и превръщат образователната среда в място за демокрация и творчество.