Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПРОЕКТ ” ЧОВЕК – ЗЕМЯ – КОСМОС “

РЕШЕНИЕ на МС  № 479/05.08.2019г.

LOGO1

Приоритет в стратегията за развитие на ЧСУ „Юрий Гагарин“ е формирането на ценностната система на децата и умението им за самоуправление, подпомагане на израстването на личности с активно и позитивно отношение към природата и обществото. Многообразието от училищни извънкласни и извънучилищни дейности обогатява и разширява творческите способности, стимулира социалните компетенции. Иновативният проект има за цел да продължи да създава среда, която да вдъхновява и възпитава разбирането на органичната връзка „Човек – Земя – Космос“, както и да насърчава развитието на способностите и талантите на всяко дете. С прилагане на иновация по отношение на организацията, съдържанието и методите на преподаване в тези три направления ще се откликне адекватно на новите потребности на учениците и средата. Чрез иновативната методика се подобряват образователните резултати, повишава се критичното мислене и творчество. Използваме традициони и иновативни методи на обучение – ролеви игри, индивидуални проекти, бинарни уроци, работа в екип, електронни тестове, презентации, дидактични електрони игри. Наличието на обезпечена технологична база спомага за провеждане на уроци, съобразени с технологичния свят и с нуждата от индивидуален подход към всяка личност.

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

 

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

за ЧСУ “Юрий Гагарин”,

населено място – к.к. Камчия,

община Аврен,

код по НЕИСПУО 403559

ОБЛАСТ ВАРНА

Начало на предложената иновация – 2019/2020 учебна година;

Край на дейностите на предложената иновация 2024/2025 учебна година;

 1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот – обучението е свързано с овладяването на знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек.
 2. Цел на иновацията – да се създаде среда, която вдъхновява и възпитава разбиране на органичната връзка „Човек-Земя-Космос“.
 3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта период – иновативните елементи по отношение съдържанието на обучението са обвързани с включване на 4 факултативни учебни часа по отделните направления в начален етап и 3 факултативни учебни часа в прогимназиален етап, както следва: направление «Човек»: Традиции, бит и култура (1-4кл.), Музика, танци и спорт (1-4кл.), Социална комуникация (5, 6 кл.); направление «Земя»: Екология (1-4кл.), Екологика (5, 6 кл.); направление «Космос»: Астрономия и космонавтика (1-4кл.), Космосът и ние (5, 6 кл.) Прилагат се иновативните методи «Учене чрез преживяване», «Проектно-базирано обучение», «Индивидуални и групови проекти», «Ситуационни методи»  и др.
 4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. – планира се активно участие на ученици от ЧСУ „Юрий Гагарин“ в общински, регионални и национални състезания и олимпиади, изложби и конкурси. Ще се проведе дискусия с учениците, обхванати в иновативния проект, както и с техните родители с цел мониторинг. Планира се и създаване на ученически клуб „Човек – Земя – Космос“ за споделяне на добри практики, идеи, творчески проекти и др. между учениците от първи до шести клас – така ще се осъществи приемственост между изучаваните иновативни предмети от трите направления в начален и прогимназиален етап.
 5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес – през учебната 2022/2023 година не се планира разширяване обхвата на иновацията.
 6. 6. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – чрез социалните мрежи, сайта на училището и посещение на педагогически специалисти от други училища, чрез обмен в мрежата на иновативните училища.
 7. Информация за учениците, включени в иновативния процес – всички ученици от I-ви до VI-ти клас.
 8. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – педагогическите специалисти са с образователно-квалификационна степен «Бакалавър», «Магистър», с придобити V, IV, III, I ПКС, както и допълнителни квалификации.
 9. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – проведе се допитване до ученици и родители и се установи, че приложената иновация е успешна и е провокирала голям интерес.
 10. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците – постигане на специфични компетенции в областта на екологията, спорта, астрономията, изкуствата и др.
 11. Длъжностно лице от училището, за контакт:
  Симеон Кулиш , 0884 765 350 , от 16.00 до 17.00ч

 

 

ОТЧЕТ

 

ОТЧЕТ

На ЧСУ „Юрий Гагарин”

населено място к.к. Камчия,

община Аврен,

код по НЕИСПУО 403559

ОБЛАСТ ВАРНА

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Училищната иновация е със срок до 4 години, за периода от 2020/2021 учебна година до 2024/2025 учебна година и съдържа:

 1. Мотивите за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на училищния живот – обучението е свързано с овладяването на знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек.
 2. Цел на иновацията – да се създаде среда, която вдъхновява и възпитава разбиране на органичната връзка „Човек-Земя-Космос“.
 3. Подробно описание на иновативния процес и иновацията за учебната 2021/2022 г.;

Иновативните елементи по отношение съдържанието на обучението са обвързани с включване на модули по три направления. Направление «Човек»: Традиции, бит и култура (1-4кл.) Учениците се запознават с традициите и културата на различни народи чрез словесния фолклор и творчество и спецификата на националните кухни. Възпитава се толерантност и уважение към различието, придобиват се умения за работа в група. Музика, танци и спорт (1-4кл.) Развиват се култура, вкус и усет към музиката; изграждат се увереност, креативност, музикално-двигателно възпитание. Използва се Kid Motion – програма по обща физическа подготовка, базирана на разнообразни средства за въздействие върху физическите и психомоторните качества. Заниманията се провеждат в хореографска зала, музикален кабинет, физкултурен салон, плувен басейн, фитнес зали, зала за спортна гимнастика и тенис на маса. Социална комуникация (5, 6 кл.) Учениците се запознават с видовете общуване и средствата за социална комуникация. Възпитава се култура на речевото общуване, създават се умения и способности да се идентифицират различни видове медии, изграждат се ключови компетентности за безопасно ефективно използване. За провеждане на заниманията училището разполага с учебно радио, ТВ център, зала за публична реч. Направление «Земя»: Екология (1-4кл.) Провеждането на занятията в защитена местност «Лонгоза» и природен резерват «Камчия» формира екологична култура и съзнание, изгражда интерес и грижливо отношение към природата. Учениците се запознават със защитените растения и животни и изработват идейни проекти за опазването им. Изграждат се навици за разделно събиране на отпадъци. От пластмасови, хартиени и  стъклени материали се изработват полезни вещи.  Екологика (5, 6 кл.)  Децата ще обогатят и разширят познанията си за природните ресурси, ролята на хората в начина им на опазване и управление. Учениците ще изработват проекти и ще ги реализират в реална среда, като задачата е да имат устойчиво развитие.  Направление «Космос»: Астрономия и космонавтика (1-4кл.) Формиране на интерес към Космоса и астрономическите явления. Запознаване с работата на космонавтите, техните мисии и облекло. Лекционните занятия се провеждат в авиокосмически център с планетариум в СОК «Камчия», наблюдения се извършват с професионален телескоп под моторизирания купол на специална площадка в Учебно-възпитателен център «Юрий Гагарин»,  провеждат се уроци по управление на космически кораб в капсула, която е пълно копие на спускаемия апарат на кораба «СОЮЗ-ТМА». Космосът и ние (5, 6 кл.) Развива мирогледа на учениците за единството и целостта на съществуващата Вселена, компетентности за предвиждане на характеристики на космически обекти в зависимост от техния вид. Формиране на интерес към техническото обезпечаване на космическите полети и космонавтиката. Прилагани методи: «Учене чрез преживяване», «Индивидуални и групови проекти», «Проектно-базирано обучение», «Ситуационни методи» и др.

 

 1. План за изпълнението през учебната 2021/2022 г. и кратко описание на неговото изпълнение.

През 2021/2022 учебна година са провеждани срещи с родителите на учениците, участващи в иновацията, за да се проследи тяхната удовлетвореност и ангажираност с поставените цели и задачи.  Прилагането на иновацията  доведе до повишаване авторитета на училището и увеличаване на броя ученици, желаещи да се включат в иновативните процеси. Създаде още по-ефективно сътрудничество с родителите на обхванатите в иновацията ученици, както и ефективно сътрудничество с външни организации и физически лица. Осъществени са редица изяви на вътреучилищно ниво на учениците, обхванати в иновационния процес:

 • Екология/екологика – голяма част от учебните часове са проведени в природен парк „Лонгоз”, на чиято територия е разположено училището; В начален етап е осъществен бинарен урок – екология и развитие на речта на тема „Ползите от разделното събиране на отпадъците”, открит урок на тема „Опазване на околната среда – цели и ползи”, В часовете по арт рециклиране се акцентира върху практико-приложната дейност като са израбoтени пана, декорации, изделия за битта от отпадъчен материал; учениците от V-ти VI-ти клас създадоха Дневник на еколога и наръчник за намаляване на климатичните промени;
 • Музика, танци и спорт – изява на учениците в ежемесечния формат „Камчия търси талант”; участие в годишния спортен празник, както и в инициативата „Лъвски скок”; изява в Коледния бал и Патронния празник на училището;
 • Традиции, бит и култура – участие и изява на учениците в Ден на християнското семейство; театрална постановка, посветена на празника Никулден; работилница за изработване на сурвакници (съвместно с родители), приготвяне на традиционни български ястия в кабинета по българска кухня; участие в Мартенска работилница по повод 1 март (съвместно с родители); отбелязване на славянския празник Масленица; творческа работилница, посветена на Великден;
 • Астрономия и космонавтика – проведен е бинарен урок – екология и астрономия и космонавтика на тема „Космическият отпадък”; предствен бе проект „Първи в Космоса”, посветен на съветските пионери в изследването на космическото пространство; осъществен е проект „88 години от рождението на Алексей Леонов”- интерактивна изложба и лекция; проведени са занятия по авиомоделизъм.
 • Социална комуникация – упражняване умението за публично говорене; представяне на публични речеви ситуации, които предполагат определен езиков етикет и характерни стратегии.

 

 

 1. Съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и европейските образователни приоритети, както и със заложените цели в проекта – обучението е свързано с овладяването на знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и, на по-късен етап от живота си, да намерят работа и да участват в живота на обществото. Осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек. Компетенциите, заложени в предлаганата иновация, са в съответствие с компетенциите, съдържащи се в Европейската референтна рамка. Те съдействат за успешната мобилност в рамките на европейската общност; улесняват адаптацията към динамично променящия се свят; осигуряват успешна изява и социално благополучие на учениците.

 

 1. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес – през учебната 2022/2023 година не се планира разширяване обхвата на иновацията.
 2. Мултиплициране на училищния опит и добрите практики – чрез социалните мрежи, сайта на училището и посещение на педагогически специалисти от други училища, чрез обмен в мрежата на иновативните училища.
 3. Информация за учениците, включени в иновативния процес – всички ученици от I-ви до VI-ти клас.
 4. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес – педагогическите специалисти са с образователно-квалификационна степен «Бакалавър», «Магистър», с придобити V, IV, III, I ПКС, както и допълнителни квалификации.
 5. Състояние и приложимост на материално-техническата база на училището в полза на предвидените иновации, осигурена сигурност и безопасни условия на обучение – училището се помещава в собствена самостоятелна сграда в Санаторно-оздравителния комплекс «Камчия». Всички кабинети са оборудвани с интерактивни дъски и проектори, система за озвучаване и публична реч «Шепот», мултимедийни устройства, компютри, иновативни софтуерни образователни продукти, принтери и др. Всеки учител има на разположение служебен лаптоп. На разположение са лаборатории, лекционни и изложбени зали, учебно радио и ТВ център, библиотека и медиатека, физкултурен салон и спортни игрища, кабинет по Българска кухня. На разположение на учениците е Авиокосмическият център с планетариум, който е част от УВЦ „Юрий Гагарин“, както и интерактивният аналог на спускаемия апарат на транспортния космически кораб „СОЮЗ-ТМА“. Базата е оборудвана с необходимите съоръжения за обслужвание на нуждите на деца със СОП.

 

 1. Информация за съответствие с изискванията в ДОС за организацията на дейностите в училищното образование, за общообразователната подготовка и за учебния план – учебният план е в съответствие с изискванията на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Наредба за училищния план и Наредба за общообразователна подготовка. За 1-3 клас: 32 учебни седмици ,а за 4 клас – 34 учебни седмици по 4 учебни часа седмично с продължителност 40 минути. Иновативните елементи в организацията съответстват на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. Предлаганите промени по отношение на елементи в съдържанието са в съответствие с Наредбата за общообразователна подготовка.

 

 1. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложените иновации – проведе се допитване до ученици и родители и се установи, че приложената иновация е успешна и е провокирала голям интерес.

 

 1. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, с изключение на тези, които внушават нетолерантност, верски убеждения и тяхното практикуване – ученикът и неговото личностно развитие са поставени в центъра на учебния процес. Учениците развиват своите личностни качества, креативност и въображение, комуникативни умения, музикално-двигателна култура; възпитават у себе си здравословно отношение към храненето; формират способност за уверено и свободно изказване пред аудитория; възпитат интерес към природата, грижливо отношение към нея; познават защитените растения и животни и изработват идейни проекти за опазването им; изграждат навици за разделно събиране на отпадъци; формират интерес към космоса и астрономическите явления. Следвайки принципите на устойчивото развитие, залегнали в цялостната дейност на училището, се осмисля органичната връзка «Човек-Земя-Космос».

 

 1. Училищните учебни планове и програми в случаите на чл. 70, ал. 4, т. 1 и 4 –

14.1. Училищен учебен план за 3а клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2019/ 2020 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.2. Училищен учебен план за 3б клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2019/ 2020 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.3. Училищен учебен план за 6а клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален  етап; учебна 2019/ 2020 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.4. Училищен учебен план за 1 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2020/ 2021 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.5. Училищен учебен план за 2а клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2020/ 2021 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.6. Училищен учебен план за 2б клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2020/ 2021 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.7. Училищен учебен план за 3 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2020/ 2021 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.8. Училищен учебен план за 4а клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2020/ 2021 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.9. Училищен учебен план за 4б клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2020/ 2021 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.10. Училищен учебен план за 1 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.11. Училищен учебен план за 2 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.12. Училищен учебен план за 3а клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2021/ 2022г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.13. Училищен учебен план за 3б клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.14. Училищен учебен план за 4 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.15. Училищен учебен план за 5а клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален  етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.16. Училищен учебен план за 5б клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.17. Училищен учебен план за 6а клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.18. Училищен учебен план за 6б клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален етап; учебна 2021/ 2022 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.19. Училищен учебен план за 1 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2022/ 2023 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.20. Училищен учебен план за 2 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2022/ 2023 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.21. Училищен учебен план за 3 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2022/ 2023г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.22. Училищен учебен план за 4 клас за общо образование за основната степен на образование Начален етап; учебна 2022/ 2023 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.23. Училищен учебен план за 5 клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален етап; учебна 2022/ 2023 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.24. Училищен учебен план за 6а клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален  етап; учебна 2022/ 2023 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.25. Училищен учебен план за 6б клас за общо образование за основната степен на образование Прогимназиален етап; учебна 2022/ 2023 г., дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден

14.26. Учебна програма по Българска кухня за 3а, 3б, 6а клас за учебната 2019/2020 г.

14.27. Учебна програма по Българска кухня за 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б клас за учебната 2020/2021 г.

14.28. Учебна програма по Артрециклиране за 3а, 3б, 6а клас за учебната 2019/2020 г.

14.29. Учебна програма по Артрециклиране за 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б клас за учебната 2020/2021 г.

14.30. Учебна програма по Театрална школа, език и култура за 3а, 3б, 6а клас за учебната 2019/2020 г.

14.31. Учебна програма по Театрална школа, език и култура за 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б клас за учебната 2020/2021 г.

14.32. Учебна програма по Космонавтика за 3а, 3б, 6а клас за учебната 2019/2020 г.

14.33. Учебна програма по Космонавтика за 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б клас за учебната 2020/2021 г.

14.34. Учебна програма по Екология и приятели на природата за 3а, 3б, 6а клас за учебната 2019/2020 г.

14.35. Учебна програма по Екология и приятели на природата за 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б клас за учебната 2020/2021 г.

14.36. Учебна програма по Астрономия за 3а, 3б, 6а клас за учебната 2019/2020 г.

14.37. Учебна програма по Астрономия за 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б клас за учебната 2020/2021 г.

14.38. Учебна програма по Музика и танци за 3а, 3б, 6а клас за учебната 2019/2020 г.

14.39. Учебна програма по Музика и танци за 1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б клас за учебната 2020/2021 г.

14.40. Учебна програма по Астрономия и космонавтика за 1,2,3а,3б,4клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 г.

14.41.  Учебна програма по Екология за 1,2,3а,3б,4клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 г.

14.42. Учебна програма по Традиции, бит и култура за 1,2,3а,3б,4клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 г.

14.43. Учебна програма по Музика, танци и спорт за 1,2,3а,3б,4клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 г.

14.44. Учебна програма по Космосът и ние  за 5а, 5б, 6а и 6б клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 г.

14.45. Учебна програма по Екологика  за 5а, 5б, 6а и 6б клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 г.

14.46. Учебна програма по Социална комуникация  за 5а, 5б, 6а и 6б клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 г.