Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ИСТОРИЯ

Частно средно училище „Юрий Гагарин“ е създадено през 2014 година. В него учат ученици от подготвителна група (5-6-год.) до XII клас (18 год.). Училището е част от Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия”, който представлява успешен и мащабен социален проект, реализиран в България от Правителството на Москва в тясно сътрудничество с широк кръг български специалисти. В училището се преподава по българската образователна програма, като в гимназиален курс паралелките са профилирани с изучаване на чужди езици и софтуерни науки. Чуждите езици са залегнали в учебната програма на целия курс на обучение – от начален до среден – и са два: английски и руски език. Училището е акредитирано и по руските образователни стандарти от I до IX клас. В ЧСУ „Юрий Гагарин“ учат деца от Варна и други градове на страната, обучават се много рускоговорящи – руснаци, молдовци, украинци, казахстанци, арменци, деца от смесени бракове, деца на семейства, живели в Германия, Англия, Швейцария, деца от Турция и Македония. Училището се помещава в собствена самостоятелна и комфортна сграда близо до гора, море и река. То се намира в една от най-модерните бази в Европа – в Санаторно-оздравителния комплекс «Камчия». Всички кабинети са оборудвани с интерактивни дъски, система за озвучаване и публична реч «Шепот», мултимедийни устройства, дидактични пособия, компютри, иновативни софтуерни образователни продукти и др. На разположение са лаборатории, лекционни и изложбени зали, киноконцертна зала, кабинет по готварство, учебно радио и ТВ център, библиотека и медиатека, планетариум, басейн, хореографска зала, физкултурен салон и спортни игрища. Базата е оборудвана с необходимите съоръжения за обслужвание на нуждите на деца със СОП. Учебната среда е позитивна, за което спомага малкият брой на ученици в класовете. През учебната 2019/2020 година ЧСУ „Юрий Гагарин“ бе обявено за иновативно. Прилаганата иновация е по отношение на организацията, съдържанието и методите на преподаване в три направления: „Човек“, „Земя“, „Космос“. Концепцията, на която се основава тя, има за цел да създаде среда, която вдъхновява и възпитава разбиране на органичната връзка „Човек – Земя – Космос”, за да се насърчи развитието на способностите и талантите на всяко дете. Направление «Човек» е насочено към самопознание – „Кой съм Аз?“, към формиране на увереност и уважително отношение към самия себе си, повишаване на емоционалната интелигентност, позитивно отношение към света и хората и воденето на здравословен начин на живот. Направление „Земя“ цели формиране на съзнателно и внимателно отношение към природата, изграждане на чувство за лична отговорност към опазване на околната среда и провокиране на интерес към явленията и процесите в неживата и живата природа. Направление „Космос“ мотивира и изгражда познавателен интерес към света на астрономията и космонавтиката. Иновативните елементи по отношение съдържанието на обучението са обвързани с включване на модули по трите гореспоменати направления и се прилагаха при учениците от начален етап. През настоящата учебна година иновацията обхваща и ученици от прогимназиален етап на обучение (V и VI клас). Училището работи отлично и с иновативните образователни платформи – Lego Education, Khan Academy, Envision – един компютър, много мишки, Kahoot – онлайн тестиране, gagarin.datalogies – уеббазирана платформа за обучение и комуникация и др.  Като се следват принципите на устойчивото развитие, залегнали в цялостната дейност на училището, учениците от Частно средно училище «Юрий Гагарин» постигат личностна реализация и се формират като емоционално интелигентни и зрели хора с отговорно отношение към себе си и света.

2021г.

2019г.

2017г.

2015г.

2020г.

2018г.

2016г.

2014г.