Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

Какво представлява?

  • Какво представлява?

ЧСУ „Юрий Гагарин“ е обявено за иновативно училище с решение на Министерски съвет № 479 от 05.08.2019г. През учебната 2019/2020 година по иновативна програма се обучават учениците от 3а, 3б и 6а клас. Освен задължителните учебни часове, предвидени за общообразователна подготовка, те изучават допълнителни осем учебни предмета – четири през 1-ви учебен срок и четири през 2-ри учебен срок. Обучението по иновативната програма е тясно свързано с информационните технологии и компютърното обучение, с цел формиране на една от ключовите компетентности на 21 век – дигиталната компетентност.

  • Какво включва?

Иновацията, която се прилага по отношение съдържанието на допълнителните учебни предмети, е насочена в три основни направления: – Направление «Човек» е насочено към самопознание – «Кой съм Аз?», към формиране на увереност и уважително отношение към самия себе си и околните, повишаване на емоционалната интелигентност, позитивно отношение към света и хората и воденето на здравословен начин на живот. В това направление влизат предметите: Театрална школа «Език и култура»; «Спорт»; «Музика и танци»; «Българска кухня». Направление «Земя» цели формиране на съзнателно и внимателно отношение към природата, изграждане на чувство за лична отговорност към опазване на околната среда и провокиране на интерес към явленията и процесите в неживата и живата природа. В това направление влизат предметите: «Екология и приятели на природата»; «Артрециклиране». – Направление «Космос» мотивира и изгражда познавателен интрес към света на астрономията и космонавтиката. В това направление влизат: «Астрономия»; « Космонавтика».