Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПРИЕМ 2022/2023

ПРИЕМ 2022/2023 – ЧСУ „Юрий Гагарин“

Индивидуална среща с родителя/настойника и ученика с приемната комисия

Психологическа диагностика за училищна готовност
(за 1 клас и подготвителна група)

Тест по български език и математика за констатация на образователното ниво на ученика
(от 2 до 7 клас)

Минимален годишен успех мн.добър /4.50/ и свидетелство за завършено основно образование
(за прием в 8 клас)

Предложение на договор за обучение

ПРИЕМ 2021/2022

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
✅ Приемат се максимум 15 деца на възраст 5 и 6-години
✅ Целодневна форма на обучение
✅ Заниманията и педагогическите ситуации се водят по утвърдена програма
✅ Изучаване на руски и английски език
✅ Индивидуален подход към детската личност
✅ Извънкласни спортни и творчески дейности
✅ Децата придобиват увереност и самостоятелност
✅ Осъществява се плавен преход към училищното образование

ПЪРВИ КЛАС
✅ Приемат се максимум по 15 ученици във всяка паралелка
✅ Целодневна форма на обучение
✅ Предимство имат деца, които през учебната 2021/2022г. са се обучавали в Подготвителна група в ЧСУ“Юрий Гагарин“
✅ Обучението се осъществява по иновативна програма
✅ Изучаване на руски и английски език
✅ Индивидуален подход към всяко дете
✅ Извънкласни спортни и творчески дейности

ВТОРИ, ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ ,ШЕСТИ, СЕДМИ КЛАС
✅ Приемът се осъществява при наличие на свободни места в паралелките
✅ Целодневна форма на обучение
✅ Установяване на нивото на усвоените знания и придобити умения чрез попълване на общ тест за съответния клас
✅ Засилено изучаване на руски и английски език
✅ Индивидуален подход към всеки ученик
✅ Извънкласни спортни и творчески дейности

ОСМИ КЛАС
✅ Приемат се максимум по 15 ученици в паралелка
✅ Полудневна форма на обучение
✅ Профил Софтуерни и хардуерни науки с изучаване на руски и английски език
✅ Приемат се ученици с минимален годишен успех от завършен седми клас мн.добър /4.50/
✅ Индивидуален подход към всеки ученик
✅ Извънкласни спортни и творчески дейности

ДЕВЕТИ, ДЕСЕТИ ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСТИ КЛАС
✅ Приемът се осъществява при наличие на свободни места
✅ Полагат се приравнителни изпити при наличие на несъответствия в учебния план по който се е обучавал до момента ученикът и този, по който ще бъде обучаван в „ЧСУ“Юрий Гагарин“

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За повече информация ни пишете на e-mail адрес:

education@sok-kamchia.com
gagarin.kamchia@gmail.com
или се свържете с нас на тел: +359 877 665 635

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Важно! Договорите за обучение се подписват от двамата родители, което налага присъствието им при сключване на договора.

✅ Попълване на формуляр по образец за заявяване на желанието на родителя
✅ Уговаряне по телефон или имейл на индивидуална среща с родителя / настойника и ученика и училищната комисия по прием
✅ Психологическа диагностика за училищна готовност / за подготвителна група и първи клас/
✅ Тест по български език и математика за констатиране на образователното ниво на ученика / от 2-7 клас/
✅ След установяване на резултатите от теста, училищната комисия предлага на родителя / настойника да сключат договор за обучение
✅ При записване родителят / настойникът предоставя :
- копие на акт за раждане на детето
- здравна - профилактична карта , попълнена от личния лекар или личен здравен картон
- удостоверение за завършена степен на образование или удостоверение за преместване
- двустранно попълнен и подписан договор за обучение

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА
✅ Обучение по общообразователните предмети с достъп до виртуалната платформа за обучение ERP
✅ Хранене на учениците
✅ 24-часова охрана
✅ Медицинско обслужване
✅ Подготовка за участия в конкурси, състезания, олимпиади
✅ Консултации с училищния психолог / по желание/
✅ Работа по проекти
✅ Използване на цифровия Планетариум за образователни цели
✅ Използване на мултифункционалната база на Спортния комплекс

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ЗАПЛАЩА
✅ Транспорт (частично)
✅ Индивидуални занимания с ученици
✅ Извънкласни дейности