Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПРОГРАМА I – IV КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/час Iа IIа III  IV
1 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
2 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Музика Музика Български език и литература Математика
4 Английски език-ИУЧ Руски език-ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт
5 Родинознание Самоподготовка Руски език Английски език-ИУЧ
6 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
7 Самоподготовка Екология-ФУЧ Самоподготовка Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Физическо възпитание и спорт-Модул Самоподготовка
9 Музика,танци и спорт – ФУЧ Занимания по интереси Астрономия и космонавтика-ФУЧ Екология-ФУЧ

ВТОРНИК

Клас/час Iа IIа III а IV а
1 Математика Български език и литература Математика Български език и литература
2 Руски език-ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Музика Руски език Математика
4 Физическо възпитание и спорт-Модул Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Руски език
5 Самоподготовка Руски език Изобразително изкуство Музика
6 Самоподготовка Самоподготовка Човекът и обществото Самоподготовка
7 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
8 Самоподготовка Физическо възпитание и спорт-Модул Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

СРЯДА

Клас/час Iа IIа III а IV а
1 Математика Родинознание Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Английски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Руски език
3 Изобразително изкуство Български език и литература Математика Човекът и обществото
4 Изобразително изкуство Български език и литература Руски език Компютърно моделиране
5 Физическо възпитание и спорт Математика Компютърно моделиране Математика
6 Български език и литература Самоподготовка Изобразително изкуство Час на класа
7 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Музика,танци и спорт-ФУЧ
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/час Iа IIа III а IV а
1 Български език и литература Руски език Български език и литература Български език и литература
2 Технологии и предприемачество Английски език-ИУЧ Български език и литература Български език и литература
3 Руски език-ИУЧ Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика
4 Математика Математика Математика Руски език
5 Самоподготовка Физическо възпитание и спорт-Модул Човекът и обществото Музика
6 Традиции,бит и култура-ФУЧ Самоподготовка Изобразително изкуство Астрономия и космонавтика-ФУЧ
7 Самоподготовка Самоподготовка Музика,танци и спорт-ФУЧ Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Физкултура и спорт – Модул
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ПЕТЪК

Клас/час Iа IIа III а IV а
1 Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Руски език Музика Български език и литература
3 Математика Технологии и предприемачество Български език и литература Изобразително изкуство
4 Астрономия и космонавтика-ФУЧ Екология-ФУЧ Руски език Изобразително изкуство
5 Музика Традиции,бит и култура-ФУЧ Човек и природата Английски език-ИУЧ
6 Физическо възпитание и спорт-Модул Английски език-ИУЧ Астрономия и космонавтика Човекът и природата
7 Екология-ФУЧ Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси