Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПРОГРАМА V – VII КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа
1 Час на класния Час на класния Час на класния Час на класния Час на класния
2 История Математика Български език и литература Човек и природа Български език и литература
3 Английски език – Избираем предмет Български език и литература История Руски език –Задължителен предмет Математика
4 Физкултура и спорт Човек и природа Математика История Изобразително изкуство
5 География Компютърно моделиране Английски език – Избираем предмет Математика Руски език – Избираем предмет
6 Български език и литература Музика Физкултура и спорт – Модул Руски език –Задължителен предмет Химия
7 Физкултура и спорт – Модул География Руски език –Задължителен предмет Български език и литература География
8 Самоподготовка Иновативен предмет – Космонавтика Самоподготовка Иновативен предмет -Социална комуникация Самоподготовка
9 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Занимания по интереси

ВТОРНИК

ВТОРНИК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа
1 Руски език –Задължителен предмет Английски език – Избираем предмет Български език и литература Руски език –Задължителен предмет Математика
2 Технологии и предприемачество Руски език –Задължителен предмет Физкултура и спорт Математика Английски език -Задължителен предмет
3 Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Човек и природа Английски език -Задължителен предмет
4 Математика Български език и литература История Технологии и предприемачество Физкултура и спорт
5 История Изобразително изкуство Руски език –Задължителен предмет Български език и литература Физика
6 Английски език – Избираем предмет Изобразително изкуство Информационни технологии Иновативен предмет – Екология Технологии и предприемачество
7 Руски език –Задължителен предмет Самоподготовка География Самоподготовка Български език и литература  – Факултативен
8 Иновативен предмет – Екология Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Български език и литература  – Факултативен
9 Занимания по интереси Самоподготовка Занимания по интереси Занимания по интереси Самоподготовка

СРЯДА

СРЯДА

Клас/Час Va VIа VIб VIIа
1 Български език и литература Математика Физкултура и спорт Английски език – Избираем предмет История
2 Човек и природа Български език и литература Руски език –Задължителен предмет Физкултура и спорт Английски език – Задължителен предмет
3 Физкултура и спорт География Математика Руски език –Задължителен предмет Биология и здравно образование
4 Математика Физкултура и спорт Български език и литература История Руски език – Избираем предмет
5 Иновативен предмет -Социална комуникация История Човек и природа Български език и литература Български език и литература
6 География Руски език –Задължителен предмет Технологии и предприемачество Информационни технологии Математика
7 Компютърно моделиране Иновативен предмет – Екология Музика Физкултура и спорт – Модул Информационни технологии
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Физкултура и спорт – Модул
9 Самоподготовка Самоподготовка Занимания по интереси Занимания по интереси Самоподготовка

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа
1 Музика Български език и литература Математика Човек и природа Физкултура и спорт
2 Изобразително изкуство Български език и литература Музика Математика Руски език – Избираем предмет
3 Изобразително изкуство Музика Български език и литература Физкултура и спорт Химия
4 Английски език – Избираем предмет Физкултура и спорт Руски език –Задължителен предмет Математика – Факултативен География
5 Математика История Човек и природа Английски език – Избираем предмет Музика
6 Компютърно моделиране Математика Изобразително изкуство География Български език и литература
7 Физкултура и спорт Иновативен предмет -Социална комуникация Изобразително изкуство Музика Математика – Факултативен
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Иновативен предмет – Космонавтика Математика – Факултативен
9 Самоподготовка Занимания по интереси Иновативен предмет – Космонавтика Самоподготовка Самоподготовка

ПЕТЪК

ПЕТЪК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа
1 Български език и литература Руски език –Задължителен предмет Математика Технологии и предприемачество Български език и литература
2 Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език – Избираем предмет Математика Български език и литература
3 Математика Физкултура и спорт Човек и природа Изобразително изкуство Музика
4 Човек и природа Английски език – Избираем предмет Български език и литература Изобразително изкуство Математика
5 Иновативен предмет – Космонавтика Английски език – Избираем предмет Български език и литература Музика История
6 Руски език –Задължителен предмет Човек и природа Иновативен предмет – Екология Български език и литература Биология и здравно образование
7 Музика Компютърно моделиране Иновативен предмет -Социална комуникация Български език и литература Самоподготовка
8 Самоподготовка Физкултура и спорт – Модул Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Самоподг. Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси