Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

Родителското настоятелство към ЧСУ „Юрий Гагарин“ е самоуправляващ се орган, чиято основна цел е да подпомага училището при организиране на учебния процес, на извънкласните дейности, и на отдиха на децата.

Сдружение ” НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЧСУ ЮРИЙ ГАГАРИН”,

ЕИК: 177148888

Цели:

🔹 Перспективно развитие на Училището като междукултурна институция чрез общи усилия на СОК „Камчия“ ЕАД, родители, учители, общественици, учени, културни и спортни дейци, свързани с образователната сфера. Настоятелството обсъжда и прави предложения за развитие на Училището, и решава актуални проблеми в дейността му.

🔹 Съдействие за поддръжка на материално-техническата база в училището.

🔹 Осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси.

🔹 Организиране и провеждане на събития за информиране на родителите по проблемите на здравето, безопасността и кариерното ориентиране на учениците.

🔹 Съдействие при регулиране и спазване на стандартите за хранене, транспорт, битови условия на учениците.

🔹 Съдействие при създаването и реализирането на образователни програми.

🔹 Съдействие при осъществяване на извънкласни и извънучилищни форми, организиран отдих, туризъм, спорт за учениците.

🔹 Съдействие при организиране на учебното и свободното време на учениците и родителите.

🔹 Популяризиране на Училището в обществото.

🔹 Помощ и подкрепа на талантливи ученици.

🔹 Съдействие за създаване на съвременна образователна структура за подготовка на квалифицирани кадри чрез взаимодействие с други училищни настоятелства, неправителствени организации и други формални и неформални структури.

🔹 Съдействие при въвеждане на иновации и успешни практики в учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности.

🔹 Участие в определянето на свободно избираемите предмети, извънкласни дейности и форми на работа с учениците, както и съдействие при осъществяването им.

Средства за постигане на целите:

🔹 Съдействие за осигуряването на допълнителни финансови и материални ресурси, както и контрол над тяхното разходване.

🔹 Съдействие при изграждането и поддръжката на материално-техническата база.

🔹 Съдействие при организацията на храненето, транспорта и други социални въпроси на децата и учителите.

🔹 Съдействие при реализация на програми за занимания по хоби, отдих, туризъм и спорт.

🔹 Съдействие на родителите по отглеждането и развитието на децата им.

🔹 Организира обществена подкрепа за Училището.

🔹 Сигнали до компетентните органи при нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

Законен представител: ВИКТОР СТЕФАНОВ БУЗЕВ, България.

Орган на управление: Родителски съвет, Общо събрание.