Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

РУСКА ПРОГРАМА

“Ако говориш с човек на език, който разбира,


думите ще достигнат до съзнанието му.


Но ако говориш с него на родния му език,


ще докоснат сърцето му" - Нелсън Мандела

“Руската програма” е част от общото обучение в Училището и е напълно интегрирана в основната образователна програма и възпитателна работа.

Принципи:

– Осигуряване на качествено и задълбочено изучаване на руски език (като чужд език) за всички ученици в училището.

– Използване на съвременни и иновативни методи, специално разработени и препоръчани за нашето Училище от водещи висши учебни заведения в тази област: Държавния институт по руски език “Ал. С. Пушкин” (линк – https://www.pushkin.institute/) и Руския университет за Дружба на Народите (линк – https://www.rudn.ru/).

– Участие в много учебни мероприятия, организирани от Балканския център по русистика (линк – http://balkans.pushkin.institute/) и програмата “Ресурсни центрове”, ръководена от РУДН (която допълнително осигурява на нашите ученици прием в университети в РФ на квотен принцип).

– Създаване на система за преподаване на руски език в съответствие с международната система за тестване “А1-С2” (в пълно съответствие с изискванията на държавния стандарт за преподаване на руски език като чужд в Р. България)

– Осигуряване на ниво на владеене на езика, което да позволява на всички завършващи не само свободно общуване и получаване на информация, но и обучение на руски език във висшите учебни заведения в РФ (ако желаят).

Начини за изпълнение:

– Нивото на владеене на руски език от учителите в Училището трябва да отговаря на нивото на носител на езика (ниво C2). Всички преподаватели редовно преминават допълнително обучение и повишаване на квалификацията (включително ФДОС).

– Процесът на обучение се засилва чрез преподаване на редица предмети/уроци на руски език (метод CLIL). Уроците се провеждат с участието на преподаватели от университети и училища от РФ в рамките на програми за международно сътрудничество, в т.ч. дистанционно.

– Учениците участват активно в мероприятия, посветени на руския език, руската култура и история, организирани от самото училище и от други организации. Тези проекти и конкурси, концертни изпълнения, развиващи игри, събития, посветени на специални дни и годишнини, телемостове и др. са част от учебната програма.

– Училището поддържа и развива приятелски отношения с други учебни заведения и образователни центрове, в които се изучават руски език и култура (в Русия, България и други страни), учениците участват в международни проекти и културни инициативи на руски език.

– За всички ученици Училището редовно провежда тестове по системата А1-С2, за да оцени знанията им и да определи приоритетите на усилията им и насоките за по-нататъшна подготовка.

– За учениците, които тепърва идват в Училището – с изключение на първокласниците – има тест за входно ниво и индивидуална програма, включваща допълнителни уроци, за да достигнат възможно най-бързо необходимото ниво.

Обучение по Руски държавен стандарт:

Нашето училище е българско юридическо лице, притежаващо лиценз за извършване на образователна дейност от Република България (линк към снимка) и, следователно, е българско училище. Българският държавен образователен стандарт се нарича „ДОС“ и включва обучение от подготвителна група до 12-ти клас. Основният език на преподаване е българският.

Федералният държавен образователен стандарт на Руската федерация се нарича „ФГОС“. Нашето училище е акредитирано от ФГОС за основно средно образование (до 9-ти клас включително) (линк към снимката) и работи за акредитация за общо средно образование (до 11-ти клас включително).

Всички наши ученици се обучават съгласно ДОС, по българската образователна програма със задълбочено изучаване на руски език като чужд от подготвителна възраст до 12-ти клас.

Учениците, които желаят да учат по ФГОС, на практика, учат с почти двойна натовареност – в две училища (българско и руско). В този случай психоемоционалната сфера на детето трябва да бъде изключително стабилна, а резултатите, дисциплината и мотивацията – много високи. Само в този случай може да се постигне успех, както показва практиката (опитът на две ученички в училището, които успешно преминаха ОГЕ 2021).

За да може едно дете да се обучава по ФГОС и да получи документ за образование по  руски образец трябва да изпълнява редица условия:

– изучаване от първия и до съответния последен клас едновременно по ДОС и на ФГОС;

– добри или отлични оценки по ДОС;

– да не допуска отсъствия, прекъсвания или незадоволителни оценки по ФГОС

– да се подготвя за явяване на изпити на територията на РФ.

Училището си запазва правото да откаже на родителите да обучават детето си по две програми едновременно, ако по мнение на медико-психолого-педагогическата комисия това не съответства на здравословното и/или психологическото състояние на детето.