Учебен план І – ХІІ клас

Ние от Частно средно училище „Юрий Гагарин“ поемаме отговорността да осигурим:

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и НАРЕДБА №4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Организация на учебния ден Начало на учебния ден Край на учебния ден Особености при организацията на учебния ден
I – IV клас 8:30 часа 16:30 часа Целодневна организация
V – XII клас 8:30 часа 14:50 часа Полудневна организация

UUP-1 а

UUP-2 а

UUP-2 б

UUP-3

UUP-4 а

UUP-4 б

UUP-5

UUP-6

UUP-7

UUP-8

UUP-9

UUP-10

UUP-11 а

UUP-11 б

UUP-12 а

UUP-12 б